Regulamin

                                                                                             REGULAMIN PRZEWOZU PRZESYŁEK

                                                                                                           SEVEN STAR EXPRESS

§ 1. Regulamin usług przewozowych
 

 • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez Zleceniobiorcę-firmę Seven Star Express, usług odbioru i przewozu przesyłek  na rzecz swoich klientów zwanych dalej Zleceniodawcami.
 • Zleceniobiorca wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie paczek samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich.

 

§ 2

Zakres świadczenia usług Seven Star Express obejmuje obszar UE.

§ 3

Umowa o świadczenie usług transportowych zostaje zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą w momencie podpisania przez Zleceniodawcę aktualnie stosowanego  listu przewozowego.  Zleceniodawca podpisując list przewozowy potwierdza równocześnie znajomość tresci  niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki .Od momentu podpisania listu przewozowego Regulamin wiąże strony jako integralna część umowy zawartej o świadczenie usług transportowych.

§ 4 ZAWRTOSCI NIEDOZWOLONE PRZESYŁEK,

1-Ze świadczonych przez Seven Star Express przewozu paczek wyłączone są nastepujace rzeczy :

-których przewóz jest zastrzeżony dla Poczty Polskiej bądź zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

-które z powodów swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia nie nadają się do przewozu;

-niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności : materiały łatwopalne , wybuchowe lub radioaktywne,

-substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja.

2.Nadto Seven Star Express nie przyjmuje do przewozu paczek:

-zawierających narkotyki,  inne środki zabronione przepisami ustawy o dzialaniu narkomani,papierosy, alkohol  leki i środki psychotropowe

- zawierajocych zwłoki lub szczatki zwłok ludzkich

--przesyłek  ktore wymagaja  deklaracji ADR

-mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo

-zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie

-waluty i zbywalne papiery wartościowe,

-paczek mogących zabrudzić lub uszkodzić w inny sposób pozostałe przesyłki

  § 5

1. W celu weryfikacji powyzszych postanowień SEVEN STAR EXPRESS  zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zawartosci przesyłki .

2.W przypadku stwierdzenia naruszenia przez zleceniodawce postanowien regulaminu dotyczocych zawartosci niedozwolonych przesyłek,SEVEN STAR EXPRESS  ma prawo odmówic realizacji usługi w zakresie transportu zawartosci niedozwolonej.

3 .Ujawnione w trakcie kontroli przesyłki  zawartosci niedozwolone sa spisywane w formie protokołu pokontrolnego.

4. Zleceniodawca zostanie poinformowany przez SEVEN STAR EXPRESS o ujawnieniu zawartosci niedozwolonych w formie pisemnej  na adres nadawcy lum  pocztą e-mail

Zleceniodawca w ciagu trzech dni jest zobowiazany  do odbioru zatrzymanej (art461k.c.) zawrtosci niedozwolonej, chyba ze na zleceniobiorcy ciazy na mocy odrębnych przepisów obowiazek zawiadomienia o ujawnieniu zawartosci niedozwolonej odpowiednich organów ścigania. Wydanie zawartosci nastopi po uregulowaniu wszelkich zobowiazan wobec Seven STAR EXPRESS z tego tytułu.

5.W przypadku niedokonania odbioru przesyłki w ciagu  14dni,SEVEN STAR EXPRESS  jest uprawniony do swobodnego rozporzadzenia ujawnioną zawartoscia niedozwoloną,w tym jej znisczenia .Dla unikniecia watpliwosci Zleceniodawca oświadcza ,iż po tym terminie prawo własnosci ujawnionej niedozwolonej zawartosci przechodzi na zleceniobiorcę.

6.W przypadku naruszenia przez Zleceniodwcę postanowien Regulaminu w zakresie zawartosci niedozwolonych Zleceniodawca jest zobowiazany zapłacić Zleceniobiorcy kar e umowną w wysokosci trzy krotnej kwoty deklarowanej w liscie prewozowym wartosci przesyłki powiekszonej o laczna wartosc rynkową przedmiotu ujawnionych jako niedozwolone.

7.Zapłata kary umownej ,nie pozbawia Zleceniobiorcy pawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokosci szkody ,jeżeli taka powstała ( 484§,1k.c.)

8.Uregulowania opisane w powyzych punktach dotyczą wszelkich przypadków  ujawnienia zawrtosci niedozwolonej ,w tym szczególnosci podczas wstepnej kontorli dokonywanych przez zleceniobiorce,jak rowniez na całej trasie wykonywania usługi transportowej w wyniku kontroli uprawnionych podmiotów .

§,6
 

 • Rodzaje paczek w zależności od masy lub objętości oraz ze względu na inne cechy określa aktualna oferta oraz cennik Seven Star Express

§,7.


- List przewozowy ( dowód nadania ) jest to dokument stanowiący dowód zawarcia umowy na dany rodzaj usługi określonej w treści listu przewozowego.

- Podpisanie listu przewozowego przez Zleceniodawcę lub osobę działającą w jego imieniu (nadawcę, odbiorcę) oznacza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na wykonanie usługi na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a także zgodę na proponowaną przez Seven Star Express cenę usługi.

- O ile umowa ze Zleceniodawcą nie stanowi inaczej, list przewozowy powinien zawierać następujące informacje: datę nadania przesyłki, dane nadawcy (w szczególności nazwę i adres), dane odbiorcy( w szczególności nazwę i adres), cenę usługi i formę płatności, określenie usług dodatkowych, podpis nadawcy, podpis osoby przyjmującej paczkę w imieniu Seven Star Express

-Firma Seven Star Express jest upoważniona, do ewentualnego otwarcia paczki celem sprawdzenia , czy paczka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w dowodzie nadania, w związku z weryfikacją zgłoszenia, formalnościami celnymi, w przypadku niezgodności adresu na liście przewozowym lub też z innych podobnych powodów, kontroli nie podlega treść przesłanych dokumentów.  Wynik sprawdzenia zamieszcza się w dowodzie nadania albo dołączonym do niego protokole.

-Nadawca otrzymuje jedną kopię listu przewozowego. Co najmniej jedna kopia dowodu nadania pozostaje w Seven Star Express.

-Seven Star Express dopuszcza możliwość potwierdzenia przyjęcia i wykonania zlecenia w formie elektronicznej.

W takim przypadku rolę dowodu nadania przejmują inne, wcześniej między stronami ustalone instrumenty.

 

§ 8 Organizacja przyjmowania i doręczania paczek
 

 • Organizacja przyjmowania i doręczania paczek odbywa się na podstawie standardów Seven Star Express określonych w niniejszym rozdziale, chyba że umowa stanowi inaczej.
 • Zgłoszenie zlecenia następuje w szczególności w momencie telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazania przez Zleceniodawcę zamówienia na odbiór i doręczenie paczki bądź dostarczenia przez zleceniodawcę paczki do siedziby Seven Star Express.
 • Po zgłoszeniu zlecenia pod adres podany przez Zleceniodawcę przyjeżdża przedstawiciel Seven Star Express, który odbiera paczkę. W chwili odbioru paczki sporządzany jest list przewozowy.
 • Seven Star Express ma prawo do odmowy przyjęcia paczki, jeśli nadawca lub odbiorca znajdują się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi, bądź jeśli paczka nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Nadawca jest obowiązany oddać Seven Star Express paczkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Zleceniodawca jest obowiązany oddać Seven Star Express w opakowaniu, które powinno między innymi: być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem( np. takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe); być odpowiednio wytrzymałe; uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie( w szczególności "góra/dół", "uwaga szkło" etc.). Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania paczki ponosi Zleceniodawca.
 • Opakowanie paczki wlicza się do jej masy.
 • Przyjęcie paczki do przewozu i doręczania nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie odpowiadało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie. Za prawidłowe opakowanie odpowiedzialny jest Zleceniodawca.
 • Doręczenie paczki odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzą na odbiorcę.
 • W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia paczki jest ona zwracana nadawcy. Koszty przewozu ( w obie strony ) ponosi Zleceniodawca.
 • Odmowa uiszczenia należności za dokonane przez Seven Star Express usługi, jak i dodatkowe czynności wynikłe w trakcie realizacji zlecenia traktowane są jako odmowa przyjęcia paczki.
 • Za dotrzymanie terminu doręczenia uważa się także wystawienie przez Seven Star Express lub jego kontrahentów awizo w przypadku nieobecności odbiorcy pod adresem wskazanym przez Zleceniodawcę.

 


- Zleceniodawca jest zobowiązany do oznakowania paczki, tj. zleceniodawca umieszcza na paczce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata wraz z telefonem kontaktowym, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres, napisany czytelnie, bez skreśleń i śladów wycierania, powinien zawierać bezwzględnie kod pocztowy adresata oraz nr telefonu.

 

§ 9. Ochrona danych Seven Star Express zapewnia ochronę danych dotyczących komunikowania się oraz danych o świadczonych usługach , w szczególności poprzez zobowiązanie swoich pracowników i współpracowników do zachowania poufności przedmiotowych danych, odpowiedniego zabezpieczenia systemów przetwarzających dane oraz należytej staranności w podejmowaniu czynności, których wykonanie może narazić chronione informacje na nieuzasadnione ujawnienie.

W przypadku rozpowszechniania za posrednictwem srodków masowego przekazu ( min portale internetowe) informacji nierzetelnych  badz nieznajdujacych pokrycia  w rzeczywistym stanie rzeczy na temat uslug świadczonych przez SEVEN STAR EXPRESS, Zleceniodawca zobowiazany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kary umownej w kwocie 1000€  za każdy taki przypadek.Niezaleznie od powyszego SEVEN STAR EXPRESS moze dochodzic odszkodowania oraz zadosuczynienia na zasadch ogólnych.

 

§ 10. Zasady uiszczania opłat za paczki.
 

 • Płatność powinna zostać dokonana gotówką najpóźniej w momencie dostarczenia paczki, chyba że zostały poczynione w tej kwestii inne ustalenia.
 • Wysokość opłat reguluje aktualny cennik dostępny w siedzibie Seven Star Express. Seven Star Express zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cennika w dowolnie wybranym czasie.

 

§ 11. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 

 • Odpowiedzialność za zwłokę: w przypadku, jeżeli gwarantowany termin doręczenia nie został dotrzymany z przyczyn zawinionych przez Seven Star Express, Zleceniodawca może zostać zwolniony z obowiązku uiszczania ceny za usługę, a jeżeli dokonał zapłaty przysługuje mu roszczenie o zwrot ceny usługi. Ponadto Seven Star Express odpowiada za wyrządzoną szkodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewozowego.
 • Odpowiedzialność za zagubienie, ubytek lub uszkodzenie paczki: Seven Star Express odpowiada za zawinioną utratę uszkodzenie lub ubytek paczki, przy czym odszkodowanie ograniczone jest do rzeczywistej szkody jednakże nie wyższej niż kwota obligatoryjnego ubezpieczenia. Seven Strar Express nie ponosi odpowiedzialności , jeśli zagubienie, ubytek lub uszkodzenie paczki zostało spowodowane winą Zleceniodawcy (nadawcy), w szczególności wadliwym  lub nieorginalnym opakowaniem  rtv-agd ,,porcelany oraz ,szkła i paczek.
 • Odpowiedzialność Seven Star Express może zostać rozszerzona, jeżeli Zleceniodawca zdeklaruje w dowodzie nadania wartość przesyłki i uiści obowiązującą opłatę ubezpieczeniową.
 • Za utratę paczki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcę, nie wyższej jednak niż deklarowana wartość paczki.
 • Klient jest zobowiazany sprawdzic towar podczas odbioru ,po odbiorze towaru i podpisaniu dokumentów Seven Star Express nie uznaje jakichkolwiek reklamacji danego towaru,doreczenie przesylki odbiorca potwierdza wlasnorecznym podpisem zlozonym na liscie przewozowym.
 • Za uszkodzenie zawartości paczki z zadeklarowaną wartością  odszkodowanie ustala sie w wysokosci procentowemu zmniejszeniu jej wartosci.
 • W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na utracie korzyści lub przewidywanych zysków lub dochodów przez Zleceniodawcę, adresata lub osobę trzecią.
 • Paczkę nie doręczoną uznaje się za utraconą po upływie 30 dni od dnia jej nadania.
 • Za opóznienie w wykonaniu usługi z naszej winy  uznaje sie niedostarczenie przesyłki po upływie  14 dni w stosunku do ustalonego terminu doręczenia do adresata
 • W przypadku gdy Zleceniobiorca wypłaci Zleceniodawcy odszkodowanie za uszkodzoną lub utraconą paczkę odpowiadające jej wartości, Zleceniodawca jest zobowiązany do wydania Zleceniobiorcy uszkodzonej paczki lub jej pozostałości. Zleceniobiorca w takiej sytuacji staje się właścicielem paczki lub jej pozostałości.
 • Seven Star Express nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przewozie wynikłe w konsekwencji działania sił wyższych lub też z innych przyczyn, nie leżących w granicach odpowiedzialności Seven Star Express.
 • Zwierzeta  przewozone przez firmę Seven Star Express nie są objete ubezpieczeniem ponadto zleceniodawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich szkód  wyrzadzonych przez to  zwierzę w  trakcie podrózy,firma Seven Star Express nie odpowiada w sytuacji gdy przewozone zwierzę(pies ,kot ,fretka,itp) ucieknie,lub umrze ,zaginie jak  i rowniez  za  stan zdrowia przed podróza ,w trakcie podrózy oraz po podrózy
 • Własciciel ,lub osoba nadajaca zwierzę (psa ,kota ,fretke, itd odpowiedzialna jest  za wydanie kurierowi  prawidlowo wypelnionego paszportu zwierzaka przez weterynarza  oraz  przeprowadzenie wymaganych przez DEFRE  badan oraz szczepien  obowiazujacych na terenie Uni Europejskiej jak i na terenie Wielkiej Brytani, Irlandii,.
 • Jezeli podczas podrózy okazę sie ze zwierze niema  wszystkich badan,lub paszport jest zle wypełniony  przez weterynarza  ,oraz  w przypadku zatrzymania zwierzecia na granicy  to wszystkie dodatkowe koszty które z tego tytułu poniesie ZLECENIOBIORCA  pokrywa  ZLECENIODAWCA ..
 • Firma Seven Star Express zastrzega sobie prawo przewozu osób i zwierzat  od 24 godz do 120 godz .Osoby  oraz zwierzeta  które podrozuja Firma Seven Star Express nie sa  objete ubezpieczeniem podczas podrózy.
 • SEVEN STAR EXPRESS nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie lub ubytek paczki zwiazanej z procedura zawrtosci.§,5 regulaminu.

 

§ 12. Odpowiedzialność Zleceniodawcy.
 

 • Zleceniodawca paczki jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone innym paczkom oraz Seven Star Express na skutek nadania przedmiotów wyłączonych z przewozu lub niezastosowania się do ustalonych warunków.
 • Przyjęcie paczki przez Seven Star Express nie zwalnia Zleceniodawcy od odpowiedzialności z powyższego tytułu.

 

§ 13. Reklamacje.
 

 • Roszczenia z tytulu nienalezytego wykonania umowy o swiadczenie uslugi wygasaja wskutek przyjecia bez zastrzeżeń i bez sporzadzenia protokolu szkody przesylki noszoncej znamiona uszkodzonej w momencie odbioru .
 • Prawo wnoszenia reklamacjii dochodzenia  roszczeń przeciwko Seven Star Express przysługuje Zleceniodawcy , z zastrzeżeniem postanowień  ust4,Sądem wlasciwym dla rostrzygania sporów bedzię sąd siedziby Seven Star Express
 • Wszelkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem paczki przyjmowane w siedzibie Seven Star Express lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie 3 dni licząc od dnia doręczenia paczki, a w przypadku nie doręczenia paczki - od dnia, w którym paczka miała być doręczona.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: nazwę oraz adres Reklamującego; tytuł reklamacji; protokół niezgodności, jeśli został sporządzony; potwierdzenie nadania paczki (dowód nadania); kwotę roszczenia; dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewożoną paczkę; wykaz załączonych dokumentów; podpis Reklamującego albo osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
 • Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 45 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji Seven Star Express informuje o tym Reklamującego żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych. Uzupełnienie wszelkich dokumentów musi nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji Seven Star Express powiadamia Reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 • Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Seven StarExpress.

   

§ 14. Ubezpieczenie przesyłek

Każda przesyłka standrdowo ubezpieczona jest do kwoty 150 euro. Powyzej tej kwoty dodatkowe ubezpiecznie wynosi 3% wartości przesyłki.

 

§ 15. Postanowienia końcowe.
 

 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Seven Star Express. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki do Seven Star Express.
 • Korzystajac z naszych uslug akceptujesz nasz regulamin oraz postanowienia

         .  Informujemy ze jako podmiot przetwarzajacy dane osobowe naszych  Klientow realizujemy polityke wyrazona w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA  2016 r w sprawie  ochrony osob fizycznych w zwiazku  z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  przeplywu takich  danych tzn RODO . Powyzsze dane osobowe beda przetwarzane  w celu niezbednym do realizacji zawartych umow lub naszych prawnie interesow  .Dokladamy wszelkich staran  aby zapewnic srodki fizyczne  ,techniczne  i organizacyjne  ochrony danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami .Cofniecie zgody moze nastapic poprzez kontakt  z nami

   Monitoruj przesyłkę

   Konto klienta

Zaloguj się | Zarejestruj się